احمد تیموریسوابق فردی
نام و نام خانوادگی: احمد تیموری 
متولد : 1355
کارشناسی: علوم زیستی (مهندسی ژنتیک) دانشگاه جندی شاپور اهواز
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت دولتی مشهد 
کارشناس ارشدروانشناسی تربیتی دانشگاه علوم و تحقیقات بجنورد
قبولی در آزمون دکتری مدیریت آموزشی و دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد
دانشجوی دکترای روانشناسی 
مشاوره و نویسنده انگیزش در حوزه موفقیت و معنویت
مشاور ازدواج ( پیش ، حین و پس از ازدواج )
عشق درمانگر 
عضو باشگاه نوابغ مدیریت ایران 
عضو انجمن مدیران شایسته و متخصص ایران