سارا اشکانیسارا اشکانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دانشجوی دکترای روانشناسی

مهارتها و دوره ها: کارگاه اختلالات یادگیری –زوج درمانگر براساس مدل جهانی دیسک-کارگاه معانی روانشناختی نقاشی کودک - اجرا و تفسیر ازمون –وکسلر کودکان

حوزه تخصص:خانواده و اختلالات روانی –اجرای تست های روانشناختی و هوش