گیتی شیر محمدیانگیتی شیرمحمدیان

تحصیلات: کارشناسی روانشناسی عمومی- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دوره ها و کارگاهها: کارگاههای درمان های شناختی-رفتاریCBT- مشاوره پیش از ازدواج- زوج درمانی سیستمی- مصاحبه بالینی- کارگاه مهارت های دانش رفتار- کارگاه رویکردMDR-

حوزه تخصص: پیش از ازدواج- زوج درمانگر