محمد باقر راحت حقمحمد باقر راحت حق

روانشناس و مشاور خانواده - شماره پروانه تخصصی نظام روانشناسی 5582

مهارت ها و دوره ها :مدرس بهزیستی –مدرس آمادگی پیش از ازدواج

حوزه تخصص:مشاور پیش از ازدواج – زوج درمانگر – تعارضات همسران - خیانت زوجین- طلاق - افسردگی