منصوره رضویمنصوره رضوی

تحصیلات: کارشناسی روانشناسی عمومی- کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

مهرتها و دوره ها: مشاور دبستان های آوا ، وارستگان، مشاوره روانشناختی موسسه فرا اندیشه نوین-

حوزه تخصصی : خانواده- بازی درمانی- استعدادیابی – مشاور  دوران بارداری