خدمات موسسه

خدمات فرهنگی خانه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره مشهد

 rnrnrn rnخدمات فرهنگی خانه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره مشهد شامل مشاوره و خدمات روانشناسی ، کارگاه های آموزشی ویژه عموم ، آموزش های تخصصی ویژه روانشناسان و مشاوران و .. می باشد .

ادامه مطلب »