برگزاری کارگاهها و همایشها

برگزاری دوره های آموزشی

مدیران آموزش باتوجه به تقویم و برنامه ریزی آموزش سازمان خود اسامی فراگیران را جهت شرکت در دوره آموزشی ارسال می نمایند. در صورت به حد نصاب رسیدن نفرات، نامه قطعیت برگزاری دوره آموزشی تهیه و ارسال می گردد

ادامه مطلب »